Förenade målen C-807/18 och C-39/19: Domstolens dom (stora avdelningen) av den 15 september 2020 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Begäran om förhandsavgörande – Elektronisk kommunikation – Förordning (EU) 2015/2120 – Artikel 3 – Öppen internetanslutning – Artikel 3.1 – Slutanvändares rättigheter – Rätten att ha tillgång till applikationer och tjänster, samt att använda dem – Rätten att tillhandahålla applikationer och tjänster – Artikel 3.2 – Förbud mot överenskommelser och affärsmetoder som begränsar utövandet av slutanvändarnas rättigheter – Begreppen överenskommelser, affärsmetoder, slutanvändare och konsumenter – Bedömning av huruvida det föreligger en begränsning av utövandet av slutanvändarnas rättigheter – Bestämmelser – Artikel 3.3 – Krav på att trafik ska behandlas likvärdigt och icke-diskriminerande – Möjlighet att genomföra rimliga trafikstyrningsåtgärder – Förbud mot åtgärder för att blockera eller sakta ned trafik – Undantag – Affärsmetoder som består i att erbjuda paketerbjudanden, i vilka det anges att de kunder som tecknar sig för ett sådant kan köpa ett paket som ger dem rätt att utan begränsningar använda en viss datavolym, utan att användningen av vissa specifika applikationer och vissa specifika tjänster som omfattas av en ”nolltaxa” räknas in däri och att de, när denna datavolym har förbrukats, kan fortsätta att utan begränsningar använda dessa specifika applikationer och tjänster medan åtgärder för att blockera eller sakta ned trafik tillämpas på andra applikationer och tjänster)