Spojené veci C-807/18 a C-39/19: Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 15. septembra 2020 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Elektronické komunikácie – Nariadenie (EÚ) 2015/2120 – Článok 3 – Prístup k otvorenému internetu – Článok 3 ods. 1 – Práva koncových užívateľov – Právo na prístup k aplikáciám a službám, ako aj na ich používanie – Právo poskytovať aplikácie a služby – Článok 3 ods. 2 – Zákaz dohôd a obchodných praktík obmedzujúcich výkon práv koncových užívateľov – Pojmy „dohody“, „obchodné praktiky“, „koncoví užívatelia“ a „spotrebitelia“ – Posúdenie existencie obmedzenia výkonu práv koncových užívateľov – Podmienky – Článok 3 ods. 3 – Povinnosť rovnakého a nediskriminačného zaobchádzania s prevádzkou – Možnosť vykonávať primerané opatrenia na riadenie prevádzky – Zákaz opatrení blokovania a spomaľovania prevádzky – Výnimky – Obchodné praktiky spočívajúce v ponúkaní balíkov služieb, ktoré stanovujú, že zákazníci, ktorí si ich objednajú, si predplatia balík, ktorý im dáva právo používať bez obmedzení určitý objem dát bez toho, aby sa odpočítavalo používanie určitých špecifických aplikácií a služieb, ktoré spadajú pod „nulovú tarifu“, a po vyčerpaní tohto objemu dát môžu naďalej používať bez obmedzení tieto špecifické aplikácie a služby, hoci na ostatné aplikácie a služby sa uplatnia opatrenia blokovania alebo spomaľovania prevádzky)