Apvienotās lietas C-807/18 un C-39/19: Tiesas (virspalāta) 2020. gada 15. septembra spriedums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Telenor Magyarország Zrt./Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Elektroniskie sakari – Regula (ES) 2015/2120 – 3. pants – Piekļuve atvērtam internetam – 3. panta 1. punkts – Tiešo lietotāju tiesības – Tiesības piekļūt lietojumprogrammām un pakalpojumiem, kā arī tās izmantot – Tiesības nodrošināt lietojumprogrammas un pakalpojumus – 3. panta 2. punkts – Tādu vienošanos un komercprakses aizliegums, kas ierobežo tiešo lietotāju tiesību īstenošanu – Jēdzieni “vienošanās”, “komercprakse”, “tiešie lietotāji” un “patērētāji” – Tiešo lietotāju tiesību īstenošanas ierobežojuma esamības novērtējums – Kārtība – 3. panta 3. punkts – Pienākums nodrošināt vienlīdzīgu un nediskriminējošu attieksmi pret datplūsmu – Iespēja īstenot saprātīgus datplūsmas pārvaldības pasākumus – Aizliegums veikt datplūsmas bloķēšanas vai palēnināšanas pasākumus – Izņēmumi – Komercprakse, saskaņā ar kuru tiek piedāvāti tarifu plāni, paredzot, ka klienti, kas tos abonē, iegādājas paketi, kura tiem dod tiesības bez ierobežojumiem izmantot noteiktu datu apjomu tādējādi, ka dažu konkrētu lietojumprogrammu un pakalpojumu, uz ko attiecas “nulles tarifs”, izmantošanā radītā datplūsma netiek ierēķināta minētajā datu apjomā, un ka, tiklīdz šis datu apjoms ir patērēts, tie var bez ierobežojumiem turpināt izmantot šīs konkrētās lietojumprogrammas un pakalpojumus, savukārt attiecībā uz pārējām lietojumprogrammām un pakalpojumiem tiek piemēroti datplūsmas bloķēšanas vai palēnināšanas pasākumi)