Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2165 av den 17 december 2019 om godkännande för ändring av specifikationerna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2283 för det nya livsmedlet korianderfröolja från Coriandrum sativum och om ändring av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/2470 (Text av betydelse för EES)