Vykonávacie Nariadenie Komisie (EU) 2019/2165 zo 17. decembra 2019, ktorým sa povoľuje zmena špecifikácií novej potraviny olej zo semien koriandra (Coriandrum sativum) podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2283 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/2470 (Text s významom pre EHP)