Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2019/2165 (2019. gada 17. decembris), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2015/2283 koriandra (Coriandrum sativum) sēklu eļļai kā jaunam pārtikas produktam atļauj mainīt specifikācijas un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/2470 (Dokuments attiecas uz EEZ)