Komisijos Įgyvendinimo Reglamentas (ES) 2019/2165 2019 m. gruodžio 17 d. kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2015/2283 leidžiama pakeisti naujo maisto produkto blakinių kalendrų (Coriandrum sativum) sėklų aliejaus specifikacijas ir iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470 (Tekstas svarbus EEE)