Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2165 оd 17. prosinca 2019. o odobravanju promjene specifikacija nove hrane ulje od sjemenki biljke korijandra Coriandrum sativum u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 (Tekst značajan za EGP)