Υπόθεση C-91/19: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Consiglio di Stato (Ιταλία) στις 5 Φεβρουαρίου 2019 — Rieco SpA κατά Comune di San Vito Chietino, Ecolan SpA