Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 11, 14 Ιανουάριος 2011