Dyrektywa 2001/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2001 r. dotycząca badań statystycznych, które mają być prowadzone przez Państwa Członkowskie w celu ustalenia potencjału produkcyjnego plantacji niektórych gatunków drzew owocowych