Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/1959 af 10. december 2018 om en undtagelse fra Rådets direktiv 2000/29/EF for så vidt angår foranstaltninger for at forhindre indslæbning og spredning i Unionen af skadegøreren Agrilus planipennis Fairmaire gennem træ med oprindelse i Canada og USA (meddelt under nummer C(2018) 8235)