ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1085/94 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 1994 περί καθορισμού των τιμών αναγωγής των ροδακίνων, συμπεριλαμβανομένων και των ροδακίνων υπό την ονομασία brugnons και nectarines, για την περίοδο εμπορίας 1994