ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 672/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Απριλίου 1996 για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των προσθέτων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων του τομέα της ζάχαρης