Разрешение за отпускане на държавни помощи по силата на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) — Случаи, в които Комисията няма възраженияТекст от значение за ЕИП с изключение на продуктите съгласно Приложение I към Договора за ЕО