ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 301/96 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Φεβρουαρίου 1996 για τον καθορισμό του βαθμού στον οποίο είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις πιστοποιητικών εισαγωγής που έχουν υποβληθεί τον Φεβρουάριο 1996 για ζωντανά ζώα του βοείου είδους, βάρους από 160 έως 300 χιλιόγραμμα, στο πλαίσιο μιας δασμολογικής ποσόστωσης η οποία προβλέπεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 39/96