P8_TA(2016)0068 Program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 8. marca 2016 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)) P8_TC1-COD(2014)0014 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 8. marca 2016 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/…, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o program pomoci na poskytovanie ovocia, zeleniny, banánov a mlieka vo vzdelávacích zariadeniach