P8_TA(2016)0068 Atbalsta shēma par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm ***I Eiropas Parlamenta 2016. gada 8. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 1308/2013 un Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm (COM(2014)0032 – C7-0025/2014 – 2014/0014(COD)) P8_TC1-COD(2014)0014 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2016. gada 8. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/…, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1308/2013 un (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz atbalsta shēmu par augļu un dārzeņu, banānu un piena piegādi izglītības iestādēm