P8_TA(2016)0068 Схема за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 8 март 2016 г. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 и на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения (COM(2014)0032 — C7-0025/2014 — 2014/0014(COD)) P8_TC1-COD(2014)0014 Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 8 март 2016 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2016/… на Европейския парламент и на Съвета за изменение на регламенти (ЕС) № 1308/2013 и (ЕС) № 1306/2013 по отношение на схемата за помощ за предлагане на плодове и зеленчуци, банани и мляко в учебните заведения