Κανονισμός (EK) αριθ. 1935/2000 της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2000 για καθορισμό των κατ' αποκοπή τιμών κατά την εισαγωγή για τον καθορισμό της τιμής εισόδου ορισμένων οπωροκηπευτικών