Neuvoston asetus (EY) N:o 1633/98, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 805/68 muuttamisesta