Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1633/98 του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 805/68 περί κοινής οργανώσεως αγοράς στον τομέα του βοείου κρέατος