2013/253/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 29. maj 2013 om ændring af beslutning 2006/473/EF for så vidt angår anerkendelsen af visse tredjelande og visse regioner i tredjelande som værende fri for Xanthomonas campestris (alle stammer, der er patogene for Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes eller Guignardia citricarpa Kiely (alle stammer, der er patogene for Citrus) (meddelt under nummer C(2013) 3057)