DOMSTOLENS DOM af 16. juli 1998 i sag C-355/96, Silhouette International Schmied GmbH & Co. KG mod Hartlauer Handelsgesellschaft mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Oberster Gerichtshof) (»Direktiv 89/104/EØF - konsumption af varemærkeretten - varer markedsført inden for Fællesskabet eller i et tredjeland«)