Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2018/1698 της Επιτροπής, της 9ης Νοεμβρίου 2018, για ορισμένα μέτρα προστασίας σχετικά με την αφρικανική πανώλη των χοίρων στη Βουλγαρία [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2018) 7543] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)