Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/2330 (2017. gada 14. decembris) par atļauju izmantot dzelzs(II) karbonātu, dzelzs(III) hlorīda heksahidrātu, dzelzs(II) sulfāta monohidrātu, dzelzs(II) sulfāta heptahidrātu, dzelzs(II) fumarātu, aminoskābju dzelzs(II) helāta hidrātu, olbaltumvielu hidrolizātu dzelzs(II) helātu un glicīna hidrāta dzelzs(II) helātu par barības piedevām visu sugu dzīvniekiem un dzelzs dekstrānu par barības piedevu sivēniem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1334/2003 un (EK) Nr. 479/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ. )$