97/409/EG: Kommissionens beslut av den 19 februari 1997 om åtgärder för att återupprätta effektiv konkurrens (ärende nr IV/M.784 - Kesko/Tuko) (Endast den engelska texten är giltig) (Text av betydelse för EES)