Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε μια κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.2844 — Linde/Komatsu/Forklift) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)