2011 m. balandžio 11 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2011/41/ES, kuria iš dalis keičiama Tarybos direktyva 91/414/EEB, kad būtų įtraukta veiklioji medžiaga ditianonas, ir iš dalies keičiamas Komisijos sprendimas 2008/934/EB Tekstas svarbus EEE