Mededeling van de Commissie in het kader van de tenuitvoerlegging van Richtlijn 89/686/EEG van de Raad van 21 december 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen, gewijzigd bij de Richtlijnen 93/68/EEG, 93/95/EEG en 96/58/EG(Voor de EER relevante tekst)