Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2020/2016 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 577/2013 όσον αφορά τις καταχωρίσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γκέρνζι, τη Νήσο του Μαν και το Τζέρζι (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)