KOMISSION ASETUS (EY) N:o 880/96, annettu 14 päivänä toukokuuta 1996, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistusten antamisen väliaikaisesta keskeyttämisestä ja käsiteltävänä olevien vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä