Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1813/96 της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1996 για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1749/95 και (ΕΚ) αριθ. 2900/95 για τον καθορισμό φόρων κατά την εξαγωγή στον τομέα των σιτηρών