Kommissionens förordning (EU) 2019/414 av den 14 mars 2019 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU–Silc) vad gäller 2020 års förteckning över sekundära målvariabler för överskuldsättning, konsumtion och välstånd samt arbete (Text av betydelse för EES.)