Ανακοίνωση υπ’όψιν προσώπου έναντι του οποίου εφαρμόζονται τα περιοριστικά μέτρα που προβλέπονται στην απόφαση 2014/119/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 208/2014 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά ορισμένων προσώπων, οντοτήτων και φορέων ενόψει της κατάστασης στην Ουκρανία