Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1147 на Комисията от 4 юли 2019 година за изменение на приложението към Решение за изпълнение 2014/709/ЕС относно мерките за контрол на здравето на животните във връзка с африканската чума по свинете в някои държави членки (нотифицирано под номер C(2019) 5178) (Текст от значение за ЕИП.)