Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1060/2011 z  20. októbra 2011 , ktorým sa stanovujú reprezentatívne ceny v sektore hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1484/95