Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/1023 της Επιτροπής της 15ης Ιουλίου 2020 για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2019/1765 όσον αφορά τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των εθνικών εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών και αποστολής ειδοποιήσεων για κινητές συσκευές με σκοπό την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)