P8_TA(2017)0362 Begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 3 oktober 2017 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (COM(2017)0038 – C8-0021/2017 – 2017/0013(COD)) P8_TC1-COD(2017)0013 Europaparlamentets ståndpunkt fastställd vid första behandlingen den 3 oktober 2017 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/… om ändring av direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning