Предварително уведомление за концентрация (Дело M.10224 — OTPP/Nikky Investments/Logoplaste) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2021/C 154/08