Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille - Elohopeaa koskeva yhteisön strategia {SEC(2005) 101}