Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Η κοινοτική στρατηγική για τον υδράργυρο {SEC(2005) 101}