Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/2171 av den 17 december 2019 om inledande av en undersökning beträffande ett eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som infördes genom genomförandeförordning (EU) 2019/1267 på import av volframelektroder med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av volframelektroder som avsänts från Indien, Laos och Thailand oavsett om produktens deklarerade ursprung är Indien, Laos och Thailand eller inte, och om registrering av sådan import