Προηγούμενη κοινοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 365/08