Предварително уведомление за концентрация (Case M.9882 — SAZKA Group/ÖBAG/Casinos Austria) Дело кандидат за опростена процедура (текст от значение за ЕИП) 2020/C 365/08