Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Comunidad Valenciana – naravni kamen/Španija Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. decembra 2010 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana, naravni kamen, Španija)(KOM(2010)0617 – C7-0344/2010 – 2010/2250(BUD))