Lieta T-49/04: Pirmās instances tiesas 2006. gada 12. jūlija spriedums — Hassan pret Padomi un Komisiju (Kopējā ārpolitika un drošības politika — Ierobežojoši pasākumi, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Osamu Bin Ladenu, Al-Qaida tīklu un Taliban — Kopienas kompetence — Finanšu līdzekļu iesaldēšana — Pamattiesības — Jus cogens — Tiesas kontrole — Prasība atcelt tiesību aktu un prasība atlīdzināt zaudējumus)