Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 19ης Μαΐου 2010, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2008, τμήμα II — Συμβούλιο