Izvedbeni sklep Komisije (EU, Euratom) 2016/2061 z dne 23. novembra 2016 o spremembi Odločbe 90/180/Euratom, EGS o pooblastitvi Nizozemske, da pri izračunu osnove za lastna sredstva iz naslova DDV ne upošteva nekaterih kategorij transakcij in uporabi nekatere približne ocene (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 7441)$