Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 30/2006 от 10 март 2006 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$